IPB

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Поиск по файловому архиву
  Add File

Ціноутворення та налоговий облік в ветеринарній лікарні

Описание:

Тип работы: курсовая работа
Призначення та порядок формування державних установ ветеринарної медицини, специфіка їх роботи та основні завдання. Система ціноутворення в установі та формування тарифів за послуги лікарні. Аналіз складу, руху та використання ресурсів установи.
Скачать бесплатно Ціноутворення та налоговий облік в ветеринарній лікарні

скачать Ціноутворення та налоговий облік в ветеринарній лікарні
Реклама от Google
Доступные действия
Введите защитный код для скачивания файла и нажмите "Скачать файл"
Защитный код
Введите защитный код

Нажмите на изображение для генерации защитного кода

Текст:

Зміст

 

Вступ

1. Загальна характеристика установи

1.1 Характеристика діяльності Корецької РДЛ ветеринарної медицини

1.2  ціноутворення Корецької РДЛ ветмедицини

1.3  Система оподаткування Корецької РДЛ ветмедицини

1.4  Інформаційна база аналізу діяльності Корецької РДЛ ветмедицини

2. Аналіз ресурсів підприємства

2.1 Аналіз необоротних активів установи

2.2 Аналіз трудових ресурсів і оплати праці установи

2.3 Аналіз матеріальних ресурсів установи

Висновки

Список використаної літературиВступ

Трансформація економіки України до ринкової зумовлює збільшення числа зацікавлених сторін у економічному аналізі. Суб"єкти господарювання прагнуть максимізувати прибутки або мінімізувати збитки, збільшити економічні вигоди. Споживачі зацікавлені у задоволенні своїх потреб.

Вибір серед можливих альтернатив для кожної зацікавленої сторони уможливлюється шляхом використання аналітичної інформації на засадах корисності. Вона є концептуальною основою методології та організації будь-якої науки, у тім числі й економічного аналізу. Крім того, вона зумовлює існуючі практичні підходи в аналітичній роботі.

Дотримання відповідних характеристик корисності процесу економічного аналізу та його результатів забезпечує допустимий рівень функціональних якостей економічного аналізу, а також його зростання.

Звіт з аналітичної практики виконується на прикладі бухгалтерської та іншої документації Корецької районної державної лікарні ветеринарної медицини.

Діяльність бюджетних установ фінансується за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, які надаються їм безповоротно. У бюджетній сфері практично відсутні госпрозрахункові відносини, не обчислюється собівартість послуг, які надаються у більшості випадків безкоштовно. Бюджетні установи не мають статутного капіталу, а всі їхні активи є державною власністю. До бюджетної сфери належать установи різних галузей і видів діяльності, що зумовлює необхідність враховувати специфіку їхньої діяльності (освіта, охорона здоров^я, культура, наука, управління тощо). Тому дана практика є досить актуальною, оскільки дозволяє провести ретельний аналіз використання ресурсів установою.

Мета даної роботи полягає в наступному:

·  Систематизувати, розширити, закріпити теоретичні знання та практичні навички, набуті під час вивчення курсу «Економічний аналіз»;

·  Перевірити вміння застосувати ці знання для проведення аналізу по конкретній установі і розробки пропозицій щодо її вдосконалення;

·  Узагальнення цифрового матеріалу;

·  Продемонструвати вміння опрацьовувати економічну інформацію, формувати висновки, визначати резерви і окреслювати можливі шляхи оптимізації аналізованих показників відповідно до вимог системи управління;

·  Розвинути навички самостійної роботи і використання отриманих знань з організації і методики досліджень у вирішенні завдань, поставлених у курсовій роботі;

·  Підготовка до роботи за спеціальністю.

Звіт з аналітичної практики підготовлений з використанням значної кількості літературних джерел, нормативних документів, облікової та позаоблікової інформації щодо об^єкта дослідження.

Об^єктом дослідження даної курсової роботи є матеріальні та нематеріальні ресурси, які знаходяться в розпорядженні Корецької районної державної лікарні ветеринарної медицини.

Звіт з аналітичної практики складається з: вступу, 2 розділів, висновків, списку використаної літератури, додатків.

У першому розділі «Загальна характеристика установи» наводяться особливості діяльності згідно з положенням, організаційна структура. Вивчається система калькуляції та система сплати податків даною установою.

У другому розділі «Аналіз руху, складу і використання ресурсів установи» проводиться аналіз у табличній формі показників використання основних засобів, інших матеріальних ресурсів, а також аналіз трудових ресурсів та оплати праці.

 


1. Загальна інформація про діяльність установи

 

1.1  Загальна характеристика діяльності установи

Державні установи ветеринарної медицини – установи ветеринарної медицини, що здійснюють профілактичні, діагностичні, лікувальні та інші протиепізоотичні заходи, лабораторні дослідження щодо безпечності товарів, науково-дослідні та контрольні роботи, на які покладено контрольно-наглядові функції в галузі ветеринарної медицини, або уповноважені на здійснення таких функцій.

Юридична адреса Корецької районної державної лікарні ветеринарної медицини (далі – РДЛ ветеринарної медицини): Рівненська обл., м. Корець., вул. Ватутіна, 8, поштовий індекс 34700.

РДЛ ветеринарної медицини у своїй діяльності керується Конституцією і Законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Державного комітету ветеринарної медицини України, Положенням про міські державні лікарні ветеринарної медицини

У межах своєї компетенції сприяє виконанню завдань, покладених на неї згідно з Положенням про Корецьку районну державну лікарню ветеринарної медицини.

Основними завданнями лікарні є:

– ветеринарне обслуговування тварин господарств різних форм власності та фізичних осіб на відповідній території;

– охорона території міста від занесення з території інших областей, районів або з карантинної зони збудників інфекційних хвороб тварин, а також недопущення їх розповсюдження за межі території району або карантинної зони;

– реалізація заходів щодо додержання ветеринарно-санітарних вимог, установлених законодавством;

– профілактика, діагностика інфекційних, інвазійних і незаразних хвороб тварин і їх лікування;

– захист населення від хвороб, спільних для тварин і людей;

– сприяння:

а) упровадженню системи ідентифікації тварин;

б) постійному навчанню та підвищенню кваліфікації спеціалістів ветеринарної медицини;

в) упровадженню у практику та широкому застосуванню досягнень наукової і практичної ветеринарної медицини.

Основними напрямками діяльності лікарні є:

– здійснення ветеринарної практики;

– забезпечення населення – власників тварин висококваліфікованою, спеціалізованою ветеринарною допомогою, створення умов для більш раціонального використання матеріально-технічної бази лікувально-профілактичних закладів для зміцнення здоров^я тварин та зниження захворювань серед тварин, а також надання різноманітних послуг підприємствам, установам, організаціям і приватним особам;

– здійснення організаційно-методичної та координація діяльності структурних підрозділів, забезпечення контролю якості ветеринарної допомоги;

– надання діагностичної допомоги на дому та в стаціонарі;

– організація та проведення консультацій спеціалістами лікарні на дому та в стаціонарі;

– надання невідкладної ветеринарної допомоги хворим тваринам при гострих та раптових захворюваннях, травмах, отруєннях та інших нещасних випадках;

– лікування хворих тварин, включаючи комплекс заходів по консервативному і оперативному лікуванню, відновлювальні заходи;

– відновлення репродуктивного здоров^я тварин;

-розробка та впровадження прогресивних методів лікування;

-закупівля, заготівля, збереження, лікарських препаратів, лікарських форм;

-транспортування та реалізація лікарських засобів, кормів та кормових товарів тощо.

Лікарню очолює начальник, який за посадою є державним інспектором ветеринарної медицини (далі – Начальник).

Начальник призначається на посаду і звільняється з посади начальником управління ветеринарної медицини в місті за погодженням з начальником головного управління ветеринарної області.

Начальник лікарні має заступника, який за посадою є державним інспектором ветеринарної медицини і призначається та звільняється з посади Начальником лікарні.

Начальник лікарні несе персональну відповідальність за виконання покладених на лікарню завдань і здійснення нею своїх функцій.

Фінансування, матеріально-технічне забезпечення лікарні та їх структурних підрозділів здійснюється за рахунок коштів загального і спеціального фондів державного бюджету.

Ведення бухгалтерського обліку в установі здійснюється згідно з вимогами законодавства.

Лікарня є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунок в установі банку, бланки і печатки із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням (Додаток 1).

1.2 Система ціноутворення установи

Відповідно до кошторису Рівненської регіональної служби державного ветеринарно-санітарного контролю на 2008 рік, який був затверджений Головою Державного комітету ветеринарної медицини України, на утримання служби було передбачено доходну та видаткову частини в розмірі 9800100 гривень, з яких 2684300 – надходження коштів із спеціального фонду Державного бюджету України.

Спеціальний фонд державного бюджету, формується за рахунок плати за послуги, що надаються працівниками служби. Саме за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету передбачена більша частина видатків на придбання предметів постачання і матеріалів, оплату послуг та інших видатків (1147300 гривень), предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю (41900 гривень), оплату транспортних послуг та утримання транспортних засобів (130000 гривень), послуг зв^язку (120000 гривень), інших послуг та інших видатків (800400 гривень).

Впровадження тарифів на ветеринарні послуги має забезпечити виконання наступних завдань, покладених на державні установи ветеринарної медицини:

– охорона території області від занесення з інших територій збудників інфекційних хвороб тварин;

– ветеринарно-санітарний контроль та нагляд за якістю та безпекою продукції тваринного, а на ринках і рослинного походження;

– профілактика і діагностика інфекційних, інвазійних та незаразних хвороб тварин та їх лікування;

– захист населення від хвороб, спільних для тварин і людей;

– сприяння підвищенню кваліфікації спеціалістів ветеринарної медицини;

– сприяння впровадженню в практику досягнень ветеринарної медицини.

Впровадження тарифів на ветеринарні послуги, що надаються працівниками служби, передбачає застосування наступних заходів та механізмів для розв¢язання проблеми матеріально-технічного забезпечення служби:

– запровадження системи послуг, які надаються працівниками ветеринарної медицини при здійснені підприємницької діяльності суб¢єктами господарювання;

-  розроблення калькуляції тарифів на ветеринарні роботи і послуги, що надаються.

Встановлення вартості послуг, які надаються населенню працівниками ветеринарної медицини, потребує досконалої науково обґрунтованої нормативної бази. Виконання цієї роботи пов`язане з проведенням великої кількості фотохронометражних спостережень для визначення на їх основі по елементних науково обґрунтованих норм часу на виконання кожного виду робіт, встановлення раціонального поділу праці між різними категоріями працівників ветеринарної лікарні.

Тільки такі дані допоможуть встановити науково обґрунтовані, неупереджені показники трудомісткості виконуваних робіт і будуть основою для розрахунку нормативної вартості певної послуги.

До складу робіт будь-якої послуги (проведення операції чи щеплення) включені всі затрати часу, що її стосуються: приймання виклику, перехід від транспортного засобу до тварини, розмова з господарем (анамнез), підготовка до роботи, дезінфекція і стерилізація інструментів, посуду, консультація з подальшого лікування тварини, відпочинок та особисті потреби тощо, тобто включені всі роботи, що стосуються певної послуги.

Наявність норм праці дає можливість розрахувати на науково обґрунтованому рівні необхідну чисельність виконавців, скоротивши до мінімуму трудомісткість виконання робіт.

Процес праці і затрати робочого часу для цілей нормування вивчають методом проведення спостережень: фотографії робочого часу, хронометражу і фото хронометражу, який об`єднує перші два поняття.

Фотографія передбачає спостереження та вимірювання часу на виконання окремих трудових операцій або елементів операцій чи процесів у їх послідовності протягом певного робочого періоду. За допомогою фотографії отримують дані, які допомагають розробляти заходи щодо раціонального використання робочого часу працівника або групи працівників.

Хронометраж – метод детального вивчення елементів операції, які періодично повторюються. Час проведення хронометражу визначається тривалістю виконання тих чи інших елементів операції або її частини. За його допомогою можна вивчати тривалість окремих елементів підготовчо-заключних робіт, проведення роботи (щеплення, операції, клінічний огляд і т.д.). При цьому трудовий процес поділяється на окремі прийоми, дії, рухи тощо. Основна фото хронометражних спостережень – виявити найдосконаліше виконання роботи, розробити норму часу на виконання окремих елементів трудового процесу.

Фотохронометраж – вид спостережень, який поєднує фотографію робочого часу і хронометраж окремих елементів роботи. Перевага фотохронометражних спостережень полягає у тому, що при їх проведенні забезпечується одержання як матеріалів фотографії робочого дня, так і хронометражних замірів за один і той же проміжок часу, чим досягається зниження трудомісткості нормувальної роботи.

При формуванні тарифів на ветеринарні послуги використовується Розрахунок накладних витрат, який враховується для складання калькуляції на надання кожного конкретного виду ветеринарної послуги (Додаток 2).

 

1.3  Система оподаткування установи

 

Згідно з чинним законодавством бюджетні установи й організації є платниками податків та платежів до бюджету.

Для розрахунків за податками та платежами до бюджету в обліку застосовуються активно-пасивний рахунок №64 «Розрахунки з податків та платежів», який має два субрахунки:

№641 «Розрахунки за платежами й податками в бюджет»;

№642 «Інші розрахунки з бюджетом».

За кредитом субрахунків відображаються суми фактично утриманих та нарахованих податків і платежів до бюджету (прибутковий податок, утриманий з фізичних осіб, податок на додану вартість, податок на прибуток, податок на землю, податок із транспортних засобів, збір за спеціальне використання водних ресурсів та забруднення навколишнього середовища, виторг від реалізації основних засобів). За дебетом відображається факт перерахування податків та платежів у дохід бюджету.

На рисунку 1 проілюстровано сукупність податків і платежів, які може сплачувати бюджетна установа.

Рис. 1. Схема розрахунків бюджетних установ за податками і платежами до бюджету

 

Законом передбачено особливий порядок оподаткування неприбуткових організацій. Критерієм віднесення тієї чи іншої установи або організації до неприбуткової є відповідність її статутних документів вимогам норм відповідних законів про неприбуткові організації. Статутні документи таких організацій повинні мати вичерпний перелік видів діяльності. При цьому в них не повинні зазначатися види діяльності, спрямовані на отримання прибутку. Законом передбачено (п. 7.11) перелік установ та організацій, які в разі дотримання всіх зазначених вимог щодо оформлення статутних документів можуть бути зареєстровані як неприбуткові, та перелік доходів, отриманих неприбутковими організаціями, що звільняються від оподаткування податком на прибуток.

Однак, якщо доходи неприбуткових організацій, отримані протягом звітного (податкового) року, на кінець І кварталу наступного за звітним року перевищують 25% загальних валових доходів, отриманих протягом такого звітного (податкового) року, то такі нерозподілені доходи підлягають оподаткуванню.

У разі, коли неприбуткова установа чи організація отримує дохід із джерел інших, ніж визначені Законом (п. 7.11.2–7.11.7), така неприбуткова організація повинна сплачувати податок на прибуток. Оподаткований прибуток у такому разі розраховується як різниця між сумою доходів, отриманих з таких інших джерел, та сумою витрат, пов^язаних з отриманням зазначених доходів, але в межах цих доходів.

Не підлягають оподаткуванню доходи неприбуткових установ, визначених в абзаці «а» п. 7.11.1, зокрема доходи закладів і установ освіти, науки, культури, охорони здоров^я, а також архівних установ, зареєстрованих як неприбуткові й утримуваних за рахунок бюджету, зараховуються до складу кошторисів (на спеціальний рахунок) на їх утримання й використовуються лише на фінансування видатків такого кошторису (включаючи фінансування господарської діяльності згідно з їхніми статутами), складеного й затвердженого в порядку, установленому Кабінетом Міністрів України.

Перелік платних послуг, які можуть надаватися зазначеними установами, установлює Кабінет Міністрів України.

Корецька РДЛ ветеринарної медицини зареєстрована як неприбуткова установа і сплачує лише податок з власників транспортних засобів та збір за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Згідно з нормами Закону від 11.12.91 №1963 «Про податок із власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів» із подальшими змінами та доповненнями до платників зазначеного податку віднесено й бюджетні установи та організації, які мають зареєстровані транспортні засоби. Звільнено від оподаткування лише навчальні заклади, які повністю фінансуються з бюджету, за умови використання транспортних засобів з метою вивчення матеріально-технічної частини, тобто отримання практичних навичок управління транспортними засобами.

Сума податку, який справляється з власників транспортних засобів, залежить від типу транспортного засобу, об^єму двигуна та ставки, визначеної з коду транспортного засобу. Під час розрахунку податку враховуються ті транспортні засоби, які за даними бухгалтерського обліку перебували на балансі підприємства станом на 1 січня поточного року. Розрахунок податку проводиться один раз на рік і подається до податкової інспекції до 1 березня наступного за звітним роком, сплачується щоквартально рівними частинами.

Операції з нарахування податку обліковуються за дебетом рахунка №80 та кредитом субрахунка №641.

Перерахування податку до бюджету проводиться за дебетом субрахунка №641 та кредитом субрахунків з обліку грошових рахунків на реєстраційних і поточних рахунках.

Крім податку з транспортних засобів, бюджетні установи сплачують до бюджету збір за викиди в атмосферне повітря забруднювальних речовин стаціонарними й пересувними джерелами забруднення, розрахунок і порядок сплати якого регулюється Інструкцією про порядок обчислення та сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища, затвердженою Наказом Мінекобезпеки України від 19.07.99. Суму збору платники обчислюють самостійно щокварталу на підставі затверджених лімітів, виходячи з кількості фактично використаного пального та його виду, на підставі нормативів збору за ці викиди.

На суму нарахованого збору робиться запис:

Дебет рахунка №80 Кредит субрахунка №641

Порядок нарахування та сплати інших податків і платежів розглядається у відповідних розділах посібника.

Операції з обліку розрахунків за платежами і податками до бюджету відображаються в різних меморіальних ордерах.

Аналітичний облік за субрахунками №641, 642 ведеться окремо за кожним видом податків і платежів на картках ф. №292а або в машинограмі «Відомість обліку фінансово-розрахункових операцій».

Відповідно до бюджетної класифікації видатків суми загальнообов^язкових платежів та податків до бюджету (крім податку з транспортних засобів та прибуткового податку) відображаються за кодом економічної класифікації видатків №1139. Податок з транспортних засобів відображається за кодом 1135.

В таблиці 1 систематизована інформація про сплату податків Корецькою РДЛ ветеринарної медицини.

 

Таблиця 1. Податки і платежі, які сплачує Корецька районна державна лікарня ветеринарної медицини

Вид податку (платежу)

Об`єкт оподаткування

Джерело оплати

Ставки податку (платежу)

Пільги, якими користується підприємство

1. Податок із власників транспортних засобів Транспортні засоби, зареєстровані в установі Видатки установи Диференційована залежно від об`єму циліндрів двигуна -
2. Збір за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря Стаціонарні і пересувні джерела забруднення Видатки установи Обчислюються на підставі затверджених лімітів залежно від розміру викидів -
3. Збір на обов"язкове державне пенсійне страхування

Фактичні витрати на оплату праці працівників, а також винагороди, що виплачуються громадянам за виконання робіт (послуг).

Нарахування-видатки установи на ФОП

Утримання-заробітна плата працівників

Нарахування – 33,2% (4% для інвалідів, котрі працюють);

утримання – 2%

-
4. Збір на обов"зкове соціальне страхування з приводу тимчасової втрати працездатності Фактичні витрати на оплату праці працівників, а також винагороди, що виплачуються громадянам за виконання робіт (послуг).

Нарахування-видатки установи на ФОП

Утримання-заробітна плата працівників

Нарахування –1,5%; Утримання – 0,5%, якщо ЗП < прожиткового мінімуму для працездатних осіб,

1%, якщо ЗП > прожиткового мінімуму для працездатних осіб

-

5. Збір на обов"язкове соціальне страхування на випадок безробіття

 

Фактичні витрати на оплату праці працівників, а також винагороди, що виплачуються громадянам за виконання робіт (послуг).

Нарахування-видатки установи на ФОП

Утримання-заробітна плата працівників

Нарахування –1,3%; утримання – 0,5%. -

 


1.4 Інформаційна база аналізу, яка використовується для оформлення даного звіту, наведена у таблиці 2

 

Таблиця 2. Інформаційна база аналізу Корецької районної державної лікарні ветеринарної медицини

Тема

Номер форми

Назва форми

Склад показників

Інформаційна база для складання звітності (облікові, позаоблікові документи)

1. Загальна характеристика підприємства (установи)

-

Положення про РДЛ ветеринарної медицини; -

-

-

Розрахунок накладних витрат; Заробітна плата, нарахування, накладні витрати, транспортні послуги тощо.

Меморіальний ордер №5, табель обліку робочого часу, накладні.

-

Розрахунок витрат заробітної плати; Посада, норма робочого часу, заробітна плата за хвилину. Меморіальний ордер №5

-

Калькуляція. Заробітна плата, нарахування, вартість послуги. Меморіальний ордер №5
2. Аналіз необоротних активів

Форма №1

Форма №2

Баланс

Звіт про рух необоротних активів

Первісна, залишкова вартості, знос, вартість основних засобів на початок і на кінець, склад основних засобів, що надійшли і вибули. Акт прийому-передачі (внутрішнє переміщення) ОЗ (ОЗ-1 бюджет), акт прийому-здачі відремонтованих та модернізованих об"єктів (ОЗ-2 бюджет), акт на списання ОЗ (ОЗ-3 бюджет), інвентарна картка обліку ОЗ (ОЗ-6 бюджет), опис інвентарних карток із обліку ОЗ (ОЗ-7 бюджет), акт на списання ОЗ, технічний паспорт, декларації, картка обліку ОЗ
3. Аналіз трудових ресурсів та оплати праці

Форма №3-ПВ

Форма №1-ПВ

Звіт про використання робочого часу

Звіт з праці

Середньооблікова чисельність працівників, склад фонду оплати праці (основна, додаткова), рух робочої сили (прийнято, вибуло працівників) Заява, контракти, трудові угоди, угоди цивільно-правового характеру, штатний розпис, табель обліку робочого часу, листки непрацездатності, розрахункова відомість, розрахунково-платіжна відомість видаткові касові ордери, платіжні відомості.
4. Аналіз довгострокових біологічних активів

Форма №1

Форма №2

Баланс

Звіт про рух необоротних активів

Примітки до річної фінансової звітності

Вартість ДБА всього, робоча і продуктивна худоба, багаторічні насадження Інвентарна картка обліку ОЗ (ОЗ-6 бюджет), опис інвентарних карток із обліку ОЗ (ОЗ-7 бюджет)
5. Аналіз матеріальних ресурсів

Форма №1

Форма №6

Баланс

Звіт про рух матеріалів і продуктів харчування

Разом матеріалів і продуктів харчування, витрачено на потреби установи, надходження – разом, вибуття – разом. Накладні, товарно-транспортні накладні, прибуткові ордери, акти про приймання матеріалів (М-7), довіреність (М-2), журнал реєстрації довіреностей (М-3), рахунок-фактура, лімітно-забірна картка.


2. Аналіз складу, руху та використання ресурсів установи

 

Ресурсний потенціал підприємства – це сукупність матеріальних, нематеріальних, трудових, фінансових ресурсів для виконання завдань, покладених на установу.

Структура ресурсів установи має наступні складові:

1. Матеріальні ресурси.

2. Трудові ресурси підприємства – кількість робітників, зайнятих в установі, та тих, хто входить до його складу за основною та допоміжною діяльністю.

3. Фінансові ресурси – сукупність грошових надходжень з бюджету та за надання власних послуг, які знаходяться в розпорядженні установи для виконання нею власних обов"язків.

4. Необоротні активи підприємства.

Аналіз ресурсів підприємства буде проводитися за допомогою дослідження таких параметрів, як склад, рух та використання ресурсів установи.

 

2.1 Аналіз необоротних активів установи

 

Необоротними є активи, що тривалий час утримуються підприємством з певною метою. У складі необоротних активів обліковуються: основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи, довгострокові фінансові інвестиції, довгострокова дебіторська заборгованість, відстрочені податкові активи, інші необоротні активи.

Основні засоби – це матеріальні активи, які використовуються установою багаторазово і безперервно в процесі виконання основних функцій, надання послуг, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких становить більше одного року і вартість яких без податку на додану вартість та інших платежів перевищує 1000 гривень на одиницю (комплект).

Джерелом для аналізу складу, стану, руху та використання основних засобів є річна звітність підприємства за останні 2 роки з 2006 по 2007 рік, це зокрема:

·  Форма №1 «Баланс»;

·  Форма №5 (бюджет) «Звіт про рух необоротних активів».

Дані про склад основних засобів, які знаходяться в розпорядженні Корецької РДЛ ветеринарної медицини, наведено в таблиці 3.

Таблиця 3. Аналіз складу основних засобів Корецької РДЛ ветеринарної медицини, (грн.)

Показники Минулий рік Звітний рік Відхилення

За сумою,

+, –

Темп росту, %
Всього основних засобів в т.ч.: 1356843 1478166 +121332 109
– будинки, споруди 753995 753995 0 100
у% до всього 56 51 - -
– машини та обладнання 39646 38034 -1612 96
у% до всього 2,9 2,6 - -
– транспортні засоби 91303 84070 -7233 92
у% до всього 6,7 5,7 - -
– інструменти, прилади, інвентар 60972 58349 -2623 96
у% до всього 4,5 3,9 - -
– робочі і продуктивні тварини 92 72 -20 78
у% до всього 0,007 0,005 - -
– багаторічні насадження 419 419 0 100
у% до всього 0,03 0,028 - -
– інші необоротні матеріальні активи 882 891 +9 101
у% до всього 0,06 0,06 - -

 

Висновок: провівши аналіз складу основних засобів Корецької районної державної лікарні ветеринарної медицини ми зробили висновок, що загалом вартість необоротних активів у 2008 році зросла у порівнянні з 2007 роком на 132811 гривень, але це зростання відбулося лише за рахунок дооцінки основних засобів. Загалом по установі спостерігається досить негативна тенденція: зменшилися такі показники, як:

1.  машини та обладнання (на 1612 грн);

2.  транспортні засоби (на 7233 грн);

3.  інструменти, прилади, інвентар (на 2623 грн);

4.  робочі і продуктивні тварини (на 20 грн).

Незмінними залишаються показники:

1.  будинки і споруди (753995 грн);

2.  багаторічні насадження (419).

Лише один показник у складі основних засобів виявив незначну динаміку до зростання – інші необоротні матеріальні активи – +9 грн.

Отже, основні засоби установи є досить застарілими і вимагають фінансування на відновлення та поповнення.

В таблиці 4 наведемо аналіз стану основних засобів, наявних на балансі Корецької РДЛ ветмедицини.

 

Таблиця 4. Аналіз стану основних засобів Корецької РДЛ ветеринарної медицини, (грн.)

Показники Минулий рік Звітний рік Відхилення

За сумою,

+, –

Темп росту, %
1. Первісна вартість основних засобів: - - - -
1.1. На початок року 930946 1356843 +425897 146
1.2. На кінець року 1356843 1478166 +121323 109
1.3. Середньорічна вартість основних засобів 1143895 1417505 +273610 124
2. Сума зносу основних засобів 630339 677807 +47468 108
3. Коефіцієнт спрацювання 0,46 0,46 0 100
4. Коефіцієнт придатності 0,54 0,54 0 100

Розрахункові показники до табл. 4. обчислюються за формулами:

,

де - середньорічна вартість основних засобів,

- первісна вартість основних засобів на початок року,

- первісна вартість основних засобів на кінець року.

,

де - коефіцієнт спрацювання,

- сума зносу основних засобів.

,

де  – коефіцієнт придатності.

Висновок: провівши аналіз стану основних засобів Корецької РЛД ветмедицини, ми дійшли до висновку, що вартість основних засобів у 2008 році у порівнянні з 2007 зросла на 425897 грн (46%). Це відбулося лише за рахунок до оцінки наявних раніше в установі основних засобів. Середньорічна вартість відповідно також зросла і у 2008 році вже становила 1417505 грн, що на 24% більше, ніж у попередньому році. Сума зносу основних засобів також зросла, але порівняно меншими темпами – лише на 8% у порівняні з минулим роком. Такі показники, як коефіцієнт придатності та коефіцієнт спрацювання в обох проаналізованих роках залишилися незмінними – відповідно 0,46 і 0,54.

В таблиці 5 наведемо аналіз використання основних засобів Корецької РДЛ ветеринарної медицини.

Таблиця 5. Аналіз використання основних засобів Корецької РДЛ ветеринарної медицини, (грн.)

Показники Минулий рік Звітний рік Відхилення

За сумою,

+, –

Темп росту, %
1. Середньорічна вартість основних засобів, грн. 1143895 1417505 +273610 124
2. Затверджені видатки загального фонду, грн. 365144 639890 +274746 175
3. Ступінь запланованого використання основних засобів для забезпечення функціональної діяльності, грн./грн. 0,32 0,451 +0,131 141
4. Фактичні видатки загального фонду, грн. 357759 638195 +280436 178

5. Ступінь фактичного використання основних засобів для забезпечення функціональної діяльності,

грн./грн.

0,31 0,450 +0,13 145
6. Середньоспискова чисельність працюючих, осіб. 34 37 +3 109
7. Забезпеченість установи основними засобами на одного працюючого, грн./особу 33644 38311 +4667 114

Розрахункові показники до табл. 5 обчислюються за формулами:

,


де - ступінь запланованого використання основних засобів для забезпечення функціональної діяльності,

 – затверджені видатки загального фонду.

,

де - ступінь фактичного використання основних засобів для забезпечення функціональної діяльності,

 – фактичні видатки загального фонду.

Забезпеченість установи основними засобами розраховується за формулою:

,

де - забезпеченість підприємства основними засобами,

 – середньоспискова чисельність працюючих.

Висновок: проаналізувавши використання основних засобів в Корецькій РДЛ ветмедицини, ми дійшли до висновків, що основні засоби в установі згідно даних форм звітності використовуються раціонально. Ступінь фактичного використання основних засобів у минуло му і звітному роках (відповідно 0,31 та 0,450) є меншим за ступінь запланованого використання основних засобів (0,32 та 0,451). Проте загалом за цим показником спостерігається тенденція до зростання. Забезпеченість основними засобами працівників установи є досить високою – відповідно 33644 у минулому році та 38311 у 2008 році, показник також зберігає тенденцію до зростання, що є досить позитивним фактором.

Проаналізуємо склад довгострокових біологічних активів установи на основі таблиці 6.


Таблиця 6. Аналіз складу довгострокових біологічних активів Корецької РДЛ ветеринарної медицини, (грн.)

Показники Минулий рік Звітний рік Відхилення

За сумою,

+, –

Темп росту, %

1.  Довгострокові біологічні активи – всього

у тому числі:

511 491 -20 96
1.1 Робоча худоба 92 72 -20 78
у% до всього 18 15 - -
1.2 Багаторічні насадженн 419 419 0 100
у% до всього 82 85 - -

Висновок: провівши аналіз складу довгострокових біологічних активів Корецької лікарні ветмедицини, ми побачили, що протягом двох останніх років вартість довгострокових біологічних активів впала на 20 грн (4%). Це відбулося за рахунок зменшення вартості робочої худоби на 20 грн (22%). Вартість багаторічних насаджень залишилась незмінною.

2.2 Аналіз трудових ресурсів і оплати праці підприємства

 

Як відомо, забезпеченість установи трудовими ресурсами – одна з найважливіших умов успішного виконання установою покладених на неї функцій. Тому, в даній роботі і проводитиметься аналіз руху трудових ресурсів, продуктивності праці, а також оплати праці працівників.

Джерелом для аналізу трудових ресурсів і оплати праці є річна статистична звітність підприємства за останні 2 роки з 2007 по 2008 рік, зокрема для проведення аналізу використано:

·  Форма №1-ПВ «Звіт з праці»;

·  Форма №3-ПВ «Звіт про використання робочого часу»;

 


Таблиця 7. Аналіз руху трудових ресурсів

Показники Минулий рік Звітний рік Відхилення

За сумою,

+, –

Темп росту, %
1. Середньооблікова чисельність працюючих, осіб 34 37 +3 109
2. Прийнято, осіб 3 0 - -
3. Звільнено, осіб 0 0 - -
3.1. За власним бажанням - - - -
3.2. За скороченням штатів - - - -
3.3. За порушення трудової дисципліни - - - -
3.4.Інші - - - -
4. Коефіцієнт обороту по звільненню - - - -
5. Коефіцієнт обороту по прийому 0,09 - - -
6. Коефіцієнт плинності кадрів - - - -

Розрахункові показники до табл. 7 обчислюються за формулами:

,

де - коефіцієнт обороту по звільненню,

 – чисельність звільнених працівників.

,

де - коефіцієнт обороту по прийому,

 – чисельність прийнятих працівників.


,

де - коефіцієнт плинності кадрів,

 – чисельність працівників, звільнених за власним бажанням,

 – чисельність працівників, звільнених за скороченням штатів,

 – чисельність працівників, звільнених за порушення трудової дисципліни.

Висновок: аналіз руху трудових ресурсів є найвідповідальнішим етапом аналізу забезпеченості підприємства робочою силою. Провівши аналіз руху трудових ресурсів в Корецькій РДЛ ветеринарної медицини, можна сказати, що рух трудових ресурсів в даній установі майже не спостерігається, за винятком прийняття у 2007 році на роботу в установу 3-ох осіб. Тенденція є позитивною, оскільки говорить про усталеність і здруженість колективу.

В таблиці 8 проведемо аналіз ступеня використання персоналу установи для забезпечення функціональної діяльності.

Таблиця 8. Аналіз ступеня використання персоналу установи для забезпечення функціональної діяльності

Показники Минулий рік Звітний рік Відхилення

За сумою,

+, –

Темп росту, %
1. Затверджені видатки загального фонду, грн. 365144 639890 +274746 175
2. Середньооблікова чисельність працюючих, осіб. 34 37 +3 109
3. Фактичні видатки загального фонду, грн. 357759 638195 +280436 178
4. Ступінь запланованого використання персоналу установи для забезпечення функціональної діяльності, грн./особу. 10740 17294 +6554 161
5. Ступінь фактичного використання персоналу установи для забезпечення функціональної діяльності, грн./особу. 10522 17248 +6726 164

Розрахункові показники до таблиці 8 обчислюються за формулами:

,

де - ступінь запланованого використання персоналу установи для забезпечення функціональної діяльності;

,

де  – ступінь фактичного використання персоналу установи для забезпечення функціональної діяльності.

Висновок: проаналізувавши ступінь використання персоналу установи для забезпечення функціональної діяльності слід відмітити, що ступінь запланованого використання персоналу установи для забезпечення функціональної діяльності є меншим у порівнянні із ступенем фактичного використання персоналу установи. Це говорить про те, що персонал не використовується на повну потужність. Загалом у даного показника існує тенденція щодо зростання (10522 – у 2007, 17248 – у 2008 роках), загалом показник зріс на 64%, що можна вважати за позитивну тенденцію.

Поряд із вказаним вище, показником, необхідно розглянути і один із основних соціально-економічних показників в установі, тобто – склад фонду оплати праці.

Перш ніж почати аналізувати склад фонду оплати праці, потрібно з^ясувати сутність його основних складових.

Як відомо, фонд оплати праці – основний економічний показник з оплати праці, що широко використовується у господарській практиці, статистичній звітності, аналізі. Він включає в себе основну і додаткову заробітну плату персоналу, інші заохочувальні та компенсаційні виплати (крім тих, які у законодавчо встановленому порядку до фонду оплати праці не входять, наприклад допомога з тимчасової непрацездатності, вихідна допомога та деякі інші).

Фонд основної заробітної плати – це заробітна плата, нарахована за виконану роботу (відпрацьований час) за підрядними розцінками, тарифними ставками, посадовими окладами, у тому числі преміальні доплати робітникам за перевиконання норм виробітку (крім одноразових премій), доплати за роботу в нічний час, у понаднормовий час, оплати простоїв не з вини робітників.

Фонд додаткової заробітної плати – це виплати, пов"язані з різними надбавками і доплатами, які передбачені чинним законодавством (наприклад, персональні надбавки за суміщення професій, за шкідливі умови праці тощо), а також оплата щорічних і додаткових відпусток, передбачених законодавством, і робочого часу праців-ників, які залучаються до виконання державних або громадських обов"язків.

Фонд основної заробітної плати і фонд додаткової заробітної плати разом становлять загальний фонд заробітної плати підприємства.

До інших заохочувальних і компенсаційних виплат з фонду оплати праці належать винагороди за підсумками роботи за рік, суми наданих трудових і соціальних пільг працівникам (наприклад, одноразова допомога ветеранам праці, здешевлення вартості харчування працівників тощо), суми матеріальної допомоги.

В таблиці 9 наведений Аналіз складу фонду оплати праці Корецької лікарні ветмедицини.

Таблиця 9. Аналіз складу фонду оплати праці, (грн.)

Показники Минулий рік Звітний рік Відхилення

За сумою,

+, –

Темп росту, %
1. Фонд оплати праці, всього 248700 333900 +85200 134

У тому числі:

1.1. Фонд основної заробітної плати

129324 163611 +34287 127
– у% до всього 52 49 - -
1.2. Фонд додаткової заробітної плати 62175 83475 +21300 134
– у% до всього 25 25 - -
1.3. Інші заохочувальні та компенсаційні виплати 57201 86814 +29613 157
– у% до всього 23 26 - -

 

Висновок: фонд оплати праці установи має стійку тенденцію до зростання. Даний показник зростає з 248,7 тисяч гривень у 2007 році до 333,9 тисяч гривень у 2008. Дана тенденція оцінюється позитивно, оскільки сприяє покращенню соціально-економічного становища працівників. Також дана тенденція є позитивною для ветлікарні, оскільки поряд із зростанням фонду оплати праці зростає і обсяг виконаних наданих послуг працівниками установи.

Якщо аналізувати склад фонду оплати праці, то найбільшу питому вагу серед загального показника фонду оплати праці, займає фонд основної заробітної плати (у 2007 році питома вага становила 52%, а у 2008 році-49%).

Найбільше за сумою зростання у порівняні з минулим роком спостерігається по іншим заохочувальним та компенсаційним виплатам. Даний показник у 2008 році збільшився на 29,613 тис. грн. (57%). Водночас фонд основної заробітної плати за цей же період зріс на 34,3 тис. грн., а фонд додаткової заробітної плати – на 21,3 тис. грн.

Якщо провести аналіз складу фонду оплати праці з огляду продуктивних і непродуктивних виплат працівникам, то можна відмітити динаміку переважання питомої ваги фонду основної заробітної плати над фондом додаткової заробітної плати, що оцінюється позитивно для функціонування даної установи.

 

2.3 Аналіз матеріальних ресурсів підприємства

Матеріальні ресурси – це ресурси в натурально-речовинній формі, які використовуються у процесі діяльності установи.

Найбільшу частку матеріальних ресурсів підприємства складають виробничі запаси.

Для характеристики ефективності використання виробничих запасів застосовується система показників, аналіз яких буде наведено у таблиці 11.

 

Таблиця 10. Аналіз використання виробничих запасів в Корецькій РДЛ ветеринарної медицини

Показники Минулий рік Звітний рік Відхилення

За сумою,

+, –

Темп росту, %
1. Вартість використаних виробничих запасів (матеріальні витрати), грн. 142072 118343 -23729 83
2. Затверджені видатки загального фонду, грн. 365144 639890 +274746 175
3. Чисельність працюючих, осіб 34 37 +3 109
4. Фактичні видатки загального фонду, грн. 357759 638195 +280436 178
5. Ступінь запланованого використання матеріальних ресурсів установи для забезпечення функціональної діяльності, грн./грн. 2,6 5,4 2,8 208
6. Ступінь фактичного використання матеріальних ресурсів установи для забезпечення функціональної діяльності, грн./грн. 2,5 5,39 2,89 216

Розрахункові показники до таблиці 10 обчислюються за формулами:

,


де - ступінь запланованого використання матеріальних ресурсів установи для забезпечення функціональної діяльності;

,

де  – ступінь фактичного використання персоналу установи для забезпечення функціональної діяльності.

Висновок: виробничі запаси в Корецькій РДЛ ветеринарної медицини у 2008 році в порівнянні з 2007 роком почали використовуватися у меншій кількості, їхня вартість зменшилась на 17% (з 142072 до 118343 грн.).

Разом з тим зріс ступінь за планованого використання матеріальних ресурсів установи на 2,8 грн (108%). Проте фактичний ступінь використання матеріальних ресурсів є меншим (відповідно 2,5 та 5,39 у 2007 та 2008 роках), темп його зростання є на 8% більшим ніж у аналогічного планового показника.

Це свідчить про те, що установа раціонально використовує свої ресурси і її видатки не перевищують затвердженого бюджетного рівня.


Висновки

 

Оскільки на початку даної роботи було поставлено ряд завдань та мету, варто відмітити, що за підсумками її написання можна стверджувати про те, що вони були досягнуті та виконані. В тому числі, вдалося закріпити та використати на практиці набуті навички, застосувати знання, отримані при вивченні курсу дисципліни «Економічний аналіз», зроблено спробу дати оцінку використання ресурсів Корецької РДЛ ветеринарної медицини.

У першому розділі «Загальна характеристика установи» розкриті особливості діяльності, організаційна структура, особливості формування і фінансування ветлікарні, особливості сплати податків установою а також основні техніко-економічні показники установи. Інформація, якою керувалися в ході дослідження, систематизована в Таблиці 2.

На основі аналізу складу, руху та використання ресурсів у процесі діяльності установи можна зробити такі висновки:

·  загалом вартість необоротних активів у 2008 році зросла у порівнянні з 2007 роком на 132811 гривень, але це зростання відбулося лише за рахунок дооцінки основних засобів. Загалом по установі спостерігається досить негативна тенденція: зменшилися такі показники, як:

5.  машини та обладнання (на 1612 грн);

6.  транспортні засоби (на 7233 грн);

7.  інструменти, прилади, інвентар (на 2623 грн);

8.  робочі і продуктивні тварини (на 20 грн).

Незмінними залишаються показники:

3.  будинки і споруди (753995 грн);

4.  багаторічні насадження (419).

Лише один показник у складі основних засобів виявив незначну динаміку до зростання – інші необоротні матеріальні активи – +9 грн.

Отже, основні засоби установи є досить застарілими і вимагають фінансування на відновлення та поповнення;

·  що вартість основних засобів у 2008 році у порівнянні з 2007 зросла на 425897 грн (46%). Це відбулося лише за рахунок до оцінки наявних раніше в установі основних засобів. Середньорічна вартість відповідно також зросла і у 2008 році вже становила 1417505 грн, що на 24% більше, ніж у попередньому році. Сума зносу основних засобів також зросла, але порівняно меншими темпами – лише на 8% у порівняні з минулим роком. Такі показники, як коефіцієнт придатності та коефіцієнт спрацювання в обох проаналізованих роках залишилися незмінними – відповідно 0,46 і 0,54;

·  основні засоби в установі згідно даних форм звітності використовуються раціонально. Ступінь фактичного використання основних засобів у минуло му і звітному роках (відповідно 0,31 та 0,450) є меншим за ступінь запланованого використання основних засобів (0,32 та 0,451). Проте загалом за цим показником спостерігається тенденція до зростання. Забезпеченість основними засобами працівників установи є досить високою – відповідно 33644 у минулому році та 38311 у 2008 році, показник також зберігає тенденцію до зростання, що є досить позитивним фактором;

·  провівши аналіз складу довгострокових біологічних активів Корецької лікарні ветмедицини, ми побачили, що протягом двох останніх років вартість довгострокових біологічних активів впала на 20 грн (4%). Це відбулося за рахунок зменшення вартості робочої худоби на 20 грн (22%). Вартість багаторічних насаджень залишилась незмінною;

·  аналіз руху трудових ресурсів є найвідповідальнішим етапом аналізу забезпеченості підприємства робочою силою. Провівши аналіз руху трудових ресурсів в Корецькій РДЛ ветеринарної медицини, можна сказати, що рух трудових ресурсів в даній установі майже не спостерігається, за винятком прийняття у 2007 році на роботу в установу 3-ох осіб. Тенденція є позитивною, оскільки говорить про усталеність і здруженість колективу;

·  ступінь запланованого використання персоналу установи для забезпечення функціональної діяльності є меншим у порівнянні із ступенем фактичного використання персоналу установи. Це говорить про те, що персонал не використовується на повну потужність. Загалом у даного показника існує тенденція щодо зростання (10522 – у 2007, 17248 – у 2008 роках), загалом показник зріс на 64%, що можна вважати за позитивну тенденцію;

·  фонд оплати праці установи має стійку тенденцію до зростання. Даний показник зростає з 248,7 тисяч гривень у 2007 році до 333,9 тисяч гривень у 2008. Дана тенденція оцінюється позитивно, оскільки сприяє покращенню соціально-економічного становища працівників. Також дана тенденція є позитивною для ветлікарні, оскільки поряд із зростанням фонду оплати праці зростає і обсяг виконаних наданих послуг працівниками установи.

Якщо аналізувати склад фонду оплати праці, то найбільшу питому вагу серед загального показника фонду оплати праці, займає фонд основної заробітної плати (у 2007 році питома вага становила 52%, а у 2008 році-49%).

Найбільше за сумою зростання у порівняні з минулим роком спостерігається по іншим заохочувальним та компенсаційним виплатам. Даний показник у 2008 році збільшився на 29,613 тис. грн. (57%). Водночас фонд основної заробітної плати за цей же період зріс на 34,3 тис. грн., а фонд додаткової заробітної плати – на 21,3 тис. грн.

Якщо провести аналіз складу фонду оплати праці з огляду продуктивних і непродуктивних виплат працівникам, то можна відмітити динаміку переважання питомої ваги фонду основної заробітної плати над фондом додаткової заробітної плати, що оцінюється позитивно для функціонування даної установи;

·  виробничі запаси в Корецькій РДЛ ветеринарної медицини у 2008 році в порівнянні з 2007 роком почали використовуватися у меншій кількості, їхня вартість зменшилась на 17% (з 142072 до 118343 грн.).

Разом з тим зріс ступінь за планованого використання матеріальних ресурсів установи на 2,8 грн (108%). Проте фактичний ступінь використання матеріальних ресурсів є меншим (відповідно 2,5 та 5,39 у 2007 та 2008 роках), темп його зростання є на 8% більшим ніж у аналогічного планового показника.

Це свідчить про те, що установа раціонально використовує свої ресурси і її видатки не перевищують затвердженого бюджетного рівня.Список використаної літератури

 

1. Бюджетний кодекс – Бюджетний кодекс України від 21.06.2001 р. №2542-ІІІ.

2. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу. – К.: Знання-Прес, 2000. -207 с.

3. Мних Є.В. Економічний аналіз: Практикум. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 432 с.

4. Чабанова Н.В., Василенко Ю.А. Бухгалтерський фінансовий облік: Посібник. – К.: Видавничий центр «Академія», 2002. – 672 с. (Альма-матер)

5. Лазаришина І.Д. Методологія та організація економічного аналізу.: Монографія. – Рівне: УДУВГП, 2004–112 с.

6. Левицька С.О. «Облік та аналіз діяльності бюджетних установ»: Монографія – Рівне, УДУВГП, 2004. – 233 с.

7. Вербицький П.І., Вітвіцький В.В. та ін. Економічні нормативи. – Київ: НДІ Украгропродуктивність, 2007. – 304 с.

Информация о файле
Название файла Ціноутворення та налоговий облік в ветеринарній лікарні от пользователя z3rg
Дата добавления 7.1.2012, 2:56
Дата обновления 7.1.2012, 2:56
Тип файла Тип файла (zip - application/zip)
Скриншот Не доступно
Статистика
Размер файла 62.81 килобайт (Примерное время скачивания)
Просмотров 427
Скачиваний 75
Оценить файл

Поиск по файловому архиву
Fast Reply  Оставить отзыв  Add File

Collapse

> Статистика файлового архива

Десятка новых файлов 
4 пользователей за последние 3 минут
Active Users 4 гостей, 0 пользователей, 0 скрытых пользователей
Bing Bot, Google.com
Статистика файлового архива
Board Stats В файловом архиве содержится 221017 файлов в 133 разделах
Файлы в архив загрузили 3351 пользователей
Файлы с архива были скачаны 13543906 раз
Последний добавленный файл: Магнетокалорический эффект от пользователя naqusud (добавлен 23.5.2020, 16:04)
RSS Текстовая версия

Георг БЕКЕШИ
венгеро-американский физик, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине 1961 года «за открытие физических механизмов восприятия раздражения улиткой». Естественным для большинства из нас было бы думать, что улитка — это животное. Но нет: улит...
>>>
Смотреть календарь

Американский изобретатель Александр БЕЛЛ вместе с помощником Томасом УОТСОНОМ использовал две мембраны для управления электромагнитами, что позволило передать звуковые сигналы на расстояние. Но качество воспроизводимого сигнала не позволяло еще пере... >>>
Смотреть календарь

РЕТИТЬСЯ, см. ретивый.